Szukaj w BIP:
Władze -> Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie

Walne  Zgromadzenie reprezentowane jest przez Ministra Aktywów Państwowych. Skarb Państwa jest właścicielem 100 % kapitału akcyjnego Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A

Kompetencje Walnego Zgromadzenia – wyciąg ze Statutu Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A.

§ 53

  1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:

1)         rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

2)         udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,

3)         podział zysku lub pokrycie straty,

4)          ustalenie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.

  1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

1)        powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,

2)        zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 29 ust. 3 pkt 1 i 2,

3)        ustalenie zasad kształtowania oraz wysokości wynagradzania dla członków Zarządu,

  1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:

1)         zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

2)      rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych
i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych,
w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych),
a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), z zastrzeżeniem postanowień §29 ust.2 pkt 3, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a)    umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

–        jeden rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,

–        cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b)    umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

–     jeden rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,

–     cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,

3)      nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału
w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, o wartości przekraczającej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych),

4)      nabycie lub leasing, innych niż wymienione w pkt. 3) składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych),

5)      objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:

a)    100.000,00 złotych lub;

b)    wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r.
o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

6)        zbycie akcji/udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:

a)        100.000,00 złotych lub;

b)        10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r.
o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

7)        zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,

8)        zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 7 z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki,

9) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,

10) emisja obligacji każdego rodzaju,

11) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych,

12) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników,

13) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,

14) użycie kapitału zapasowego,

15)postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.

  1. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

1)        połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,

2)        zawiązanie przez Spółkę innej spółki,

3)        zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,

4)        rozwiązanie i likwidacja Spółki,

5)        utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej.

  1. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach:

1)    zawiązania przez spółkę innej spółki,

2)    zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,

3)    połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,

4)    podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,

5)   zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz     ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

6) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych
i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

–        jeden rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,

–        cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b)  umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

–     jeden rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,

–--- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,

7) nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału
w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, o wartości przekraczającej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych),

8)   nabycie lub leasing, innych niż wymienione w pkt. 7) składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych),

9)    objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:

a)    100.000,00 złotych lub;

b)    wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września
1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

10)   zbycie akcji/udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:

a)    100.000,00 złotych lub

b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r.
o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

11) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy
o podobnym charakterze,

12) emisji obligacji każdego rodzaju,

13) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych,

14) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień  art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych,

15) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych,

16) użycia kapitału zapasowego,

17) umorzenia udziałów lub akcji,

18) kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu oraz rad nadzorczych,

19) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.

 

Udostępniający: Administrator RFG S.A.

Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Podmiotu

Data udostępnienia: 2011-08-18 15:31:58

Data wytworzenia: 2011-08-08 11:08:53