Szukaj w BIP:
Władze -> Rada Nadzorcza 

Rada Nadzorcza 

W skład Rady Nadzorczej Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. wchodzą następujące osoby:

Piotr Nowak – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zdzisław Radecki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Janusz Kula – Sekretarz Rady Nadzorczej

Tomasz Szwejkowski - Członek Rady Nadzorczej

Stanisław Łukaszewski - Członek Rady Nadzorczej

 

Kompetencje Rady Nadzorczej – wyciąg ze Statutu Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A.

§ 28

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 29

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1)        ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jeżeli jest ono sporządzane,

2)        ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,

3)        składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności,
o których mowa w pkt 1 i 2,

4)        udzielanie Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji w sprawie absolutorium dla członków Zarządu,

5)        wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,

6)        określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,

7)        opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,

8)        opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,

9)        zatwierdzanie zasad oraz planów prowadzenia działalności sponsoringowej, przyjętych przez Zarząd, a także ocena efektywności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej,

10)    uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,

11)    przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd zgodnie z postanowieniami § 61 ust. 2,

12)    zatwierdzanie regulaminu Zarządu,

13)    zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,

14)    opiniowanie sporządzonych przez Zarząd sprawozdań dot. wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego
z zarządzaniem,

15)    opiniowanie zmiany zasad zbywania aktywów trwałych, o których mowa w §23 ust.4.

2.   Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:

1)        nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału
w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie oraz leasing o wartości przekraczającej 100.000,00 zł (słownie sto tysięcy złotych), a nie przekraczającej kwoty 200.000,00 zł (słownie dwieście tysięcy złotych),

2)        nabycie, zbycie, obciążenie oraz leasing innych niż wymienione w pkt 1, składników aktywów trwałych o wartości, 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) a nie przekraczającej  kwoty 200,000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych),

3)        oddanie do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni
w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), a nie przekraczającej kwoty 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) oraz składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) i wartości rynkowej przedmiotu czynności prawnej nie przekraczającej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), z zastrzeżeniem postanowień §53 ust.3 pkt 2, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a)    umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

–       jeden rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,

–       cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b)    umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

–     jeden rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,

–     cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,

4)        zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500.000,00 zł netto w stosunku rocznym,

5)        zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 4),

6)        zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest określona,

7)        zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 
100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych),

8)        wystawianie weksli,

9)        zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy
z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

10)    zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku
o wartości przekraczającej 50.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów
w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:

1)        powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, co nie narusza postanowień
§ 53 ust. 2 pkt 2,

2)        zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 53 ust. 2 pkt 2,

3)        przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu,
o którym mowa w § 25 ust. 2,

4)        wnioskowanie w sprawie ustalenia lub zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń dla Członków Zarządu, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016r.
o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,

5)        zawieranie z członkami Zarządu umów o świadczenie usług zarządzania,

6)        delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 31 ust. 2 i 3,

7)        udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,

8)        udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek.

  1. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych
    w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 7 i 8 wymaga uzasadnienia.

Udostępniający: Administrator RFG S.A.

Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Podmiotu

Data udostępnienia: 2011-08-18 15:31:35

Data wytworzenia: 2011-08-08 11:08:18