Szukaj w BIP:
Władze -> Zarząd Spółki

Zarząd Spółki

W skład Zarządu Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. wchodzą:

Mirosław Matyszczak - Prezes Zarządu

Artur Sokołowski - Wiceprezes Zarządu

Kompetencje Zarządu – wyciąg ze Statutu Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A.

§ 20

 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

 

§ 21

 1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
 2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.
 3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
 4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
 5. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny.

 

§ 22

 1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
 2. Uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniu. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa członka Zarządu w posiedzeniu oraz głosowania nad podejmowanymi uchwałami w ramach tego posiedzenia, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, to jest tele- lub wideokonferencji, z zastrzeżeniem, że w miejscu posiedzenia, obecny jest co najmniej jeden z członków Zarządu i istnieje techniczna możliwość zapewnienia połączenia.
 3. Uchwały Zarządu wymaga, w szczególności:

1)         ustalenie regulaminu Zarządu,

2)         ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,

3)         tworzenie i likwidacja oddziałów,

4)         powołanie prokurenta,

5)         zaciąganie kredytów i pożyczek,

6)         przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,

7)         przyjęcie zasad oraz planów prowadzenia działalności sponsoringowej,

8)         zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień, które określają kompetencje Rady Nadzorczej w tym zakresie,

9)         zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie,
z zastrzeżeniem postanowień które określają kompetencje Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia w tym zakresie,

10)      sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Walnego Zgromadzenia.

 

§ 23

 1. Opracowywanie planów, o których mowa w § 22 ust. 3 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu.
 2. Zarząd sporządza przynajmniej raz w roku sprawozdanie dot. wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego
  z zarządzaniem oraz przedkłada je Walnemu Zgromadzeniu, wraz z opinią Rady Nadzorczej.
 3. Zarząd sporządza przynajmniej raz w roku sprawozdanie z nadzoru nad realizacją przez Zarząd projektów inwestycyjnych i przedkłada je Radzie Nadzorczej.
 4. Zarząd dokonuje zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości z uwzględnieniem następujących zasad:

4.1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy  z dnia 29
września 1994r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu w przypadku składników o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000,00 zł.

4.2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu,
w przypadku gdy:

4.2.1. -- przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała Walnego Zgromadzenia,

4.2.2. -- zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów,

4.2.3. -- przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki,
a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,

4.2.4. -- w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia,

4.2.5.--- zbycie następuje na rzecz spółek zależnych,

4.2.6 --- przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO2 oraz ich ekwiwalenty.

 

4.3. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:

4.3.1.--- Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Energii, na stronie internetowej Spółki,
w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz
w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.

4.3.2.--- Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu.

4.3.3.     W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

a)            Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,

b)            podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz Członkowie jego Zarządu,

c)        osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych
z przeprowadzeniem przetargu,

d)        małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt lit.       a) – c),

e)            osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

4.3.4---- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium
w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt 4.3.8 może przewidywać wyższą wysokość wadium.

4.3.5---- Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.

4.3.6.--- Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:

a)   koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,

b)   składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.

4.3.7.--- Przetarg przeprowadza się w formach:

a)   przetargu ustnego,

b)   przetargu pisemnego.

4.3.8.--- Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka.

4.3.9.--- Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

4.3.10.-- Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

 

Udostępniający: Administrator RFG S.A.

Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Podmiotu

Data udostępnienia: 2011-08-18 15:31:13

Data wytworzenia: 2011-08-08 11:07:15